หลักสูตร การ Coach ทีมงานด้านการบริการลูกค้า – Coaching and Counseling for Customer Service

ในการรับพนักงาน และรักษาพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้านั้น ผู้ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ซึ่งหัวหน้างาน และผู้จัดการ จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ในการสอนงาน และนำงาน พร้อมนำทีมงานทุกคนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ หลักสูตร  Coaching and Counseling for Customer Service Training เป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริม และสร้างทักษะให้แก่หัวหน้างาน และผู้จัดการให้มีความสามารถในการ Coach แก่ทีมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมบริการในองค์กร และสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ ทักษะในการสอนงานบริการแก่ทีมงาน ด้วยเทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสามารถวางแผนพัฒนา ทักษะของทีมงานแต่ละคนได้ เนื้อหาหลักสูตร หัวหน้าในฝัน กับหัวหน้ายอดแย่ รูปแบบสไตล์ของคนในแต่ละประเภท การเข้าถึง และการสื่อสารกับคนในแต่ละ Style ทักษะของผู้นำด้านบริการ การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART ความสำคัญของ ระดับบริหารต่อองค์กร บทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาทีมงาน ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร Simulation Coaching & Training

เป็นการเรียนรู้โดยการจำลองเหตุการณ์การทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการปฏิบัติหน้าที่/บริการลูกค้า เสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation) โดยวิทยากรจะมีข้อมูล Process การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ และให้คำแนะนำ (Coaching) ตลอดการปฏิบัติ การจำลองเหตุการณ์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้สมบูรณ์ที่สุด   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของหน้างานที่ต้องพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ก่อนการมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติ 3. เพื่อให้สามารถวางแผนในการชี้แนะ และเพิ่มทักษะในการชี้แนะให้พนักงานเกิดการยอมรับและปฏิบัติได้จริง   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

หลักสูตร ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ด้วยการโค้ช – Coaching For Power Up Your Positive Mind

Coaching For? โค้ชไปเพื่ออะไร? เพื่อดึงศักยภาพความคิดบวกของผู้ได้รับการโค้ชออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และบุคคลรอบข้าง รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในชีวิตการทำงานแต่ละวันได้ในทุกวันอย่างมีความสุข เติมพลังไฟในการทำงานให้ลุกโชน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม หลากหลายปัญหา เกิดขึ้นและเข้ามารุมเร้าบุคลากรขององค์กรให้มีความเครียด กดดัน และ กังวล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนขวัญและกำลังใจตก ต่ำลง บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมี วิธีการคิดที่แตกต่างไปจากเดิม การปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตร “ปลุกพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก ด้วยการโค้ช” จะช่วยให้บุคลากรของคุณมีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารใน แง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน รายละเอียดทั้งหมด คลิก Coaching For Power Up Your Positive Mind ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921