หลักสูตร ทักษะการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ – After Sale Service

ในปัจจุบันการบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ด้วยการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งในหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพื่อให้การบริการขององค์กรมีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขายชั้นสูง

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักขายเพื่อให้นักขายสามารถนำเสนอขายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด   และที่สำคัญคือให้นักขายได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้างยอดขายโดยไม่ใช้กลยุทธ์ราคา นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาได้ว่าแท้จริงแล้วปัจจัยที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านั้นคืออะไร  เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือยอดขายและผลกำไรขององค์กรนั่นเอง  โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่อง การนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเจรจาต่อรองของ Sales

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้ง วิธีการขายและการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้น พนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการปิดการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิง 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   เนื้อหาหลักสูตร ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้ องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคพิชิตยอดขายเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอและปิดการขาย สำหรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนขายคอนโด จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่ หรือซื้อซ้ำเพิ่มเติมขึ้นด้วย   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิด และทักษะในด้านการขายคอนโดให้แก่พนักงาน โดยมุ่งประเด็นไปที่งานขาย ที่เป็นเป้าหมายในการขาย มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักขายมืออาชีพในงานขายคอนโด 2. เพื่อเสริมทักษะในด้านการนำเสนอขายคอนโด และการฝึกการนำเสนอขายให้น่าสนใจได้อย่างเป็นมืออาชีพ 3. เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่ออาชีพขาย ต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาทีมงานให้เป็นมากว่านักขาย การเข้าใจความต้องการลูกค้า และการบริการอันทรงคุณค่า เพื่อต่อยอดการขายคอนโด การเสริมสร้างทักษะคติเชิงบวก ทักษะการดูบุคลิกภาพ โหงวเฮ้งของลูกค้า และรหัสเลขที่เพื่อปิดการขายได้มากขึ้น คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักขาย   ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ […]

หลักสูตร การเจรจาขจัดข้อโต้แย้งอย่างเหนือชั้น – Smart Negotiating

ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการตกลงเจรจาธุรกิจด้วย แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เนื่องจากผู้ที่ขาดทักษะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่ สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีทักษะและขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขายและการดำเนินธุรกิจ ทางสถาบันจึงได้ทำการพัฒนาหลักสูตร “การเจรจาขจัดข้อโต้แย้งอย่างเหนือชั้น” หลักการและเหตุผล ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆเพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมานานกว่า 15 ปี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง 4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด 5. สร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เนื่้อหาหลักสูตร วันที่ 1  เทคนิคในการสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจผู้อื่น – Workshop “สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ” – สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการซื้อสินค้าและบริการ – เทคนิคการนำเสนอที่สร้างความประทับใจลูกค้า – เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้า – เทคนิคการถามเพื่อเก็บข้อมูลในการเจรจาต่อรอง ฯลฯ วันที่ 2 การสร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง – ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง – 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง – เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง – กำหนดเป้าหมายอย่างไร […]

หลักสูตร การบริหารงานขายขั้นสูงเพื่อความเป็นเลิศ

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้หัวหน้าทีมขาย มีทักษะในการบริหารงานขายที่สามารถนำไปใช้งานเชิงปฏิบัติได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้า /ผู้จัดการทีมขาย มีเทคนิคและทักษะในการบริหารงานขายสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เนื้อหาหลักสูตร – ปัจจัยภายนอก ภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารยอดขายว่ามีสิ่งใดบ้างในมุมของผู้เข้าอบรม – อุปสรรคที่ขวางกั้นความสำเร็จของนักขาย เป็นการระดมความคิดเพื่อค้นหาปัจจัยที่ทำให้เรามีอุปสรรคได้ และค้นหาแนวทางที่จะกำจัดมันออกไป – กระบวนการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการว่ามี วิธีปฏิบัติตามลำดับว่าเป็นอย่างไร – เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อให้เกิดความท้าทาย เกิดแรงจูงใจ และทำให้ทุกคนต้องการที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย – เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า ว่ามีวิธีการแนวทางอย่างไร ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921