การฝึกอบรมสู่การบริการที่เป็นเลิศ (SEO Model)

การฝึกอบรมสู่การบริการทีเป็นเลิศ (SEO Model) Training Program for Service Excellence Organization ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มรทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการทำงานให้บริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศนั้น สถาบัน IMPRESSION ได้ทำการศึกษาวิจัย พร้อมปฏิบัติจริง ร่วมกับองค์กรมากกว่า1 องค์กร ด้วยบุคลากรกว่า 20,000 คน ได้สรุปออกมาเป็น SEO Model (Service Excellence Organization Model) ในการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการลริการลูกค้า พร้อมทัศนคติในการบริการลูกค้า อันประกอบไปด้วยกัน 7 หลักสูตร ที่ฝึกอบรมต่อเนื่องกันดังนี้ Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) Module 2 บริการด้วยใจ (Service Mind) Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus) Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and […]

หลักสูตร นวัตกรรมทางเลือกสำหรับลูกค้า – Customer Solution & Innovation

ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ การเข้าใจมุมมองของลูกค้าเพื่อร่วมพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “คน” ซึ่งคือ สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร   หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของผู้สัมมนา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้างานมีทักษะในการเป็นผู้ดูแลที่ดี เรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจ เข้าถึงและนำไปพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบถึงแนวทางของนวัตกรรมการบริการสำหรับลูกค้า 2. เพื่อให้ท่านผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเอาแนวทาง เคล็ดลับไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื้อหาหลักสูตร – แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการในไทย – ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์สำคัญในการให้บริการลูกค้า – นวัตกรรมใหม่ในการจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ – การสร้างกลยุทธ์การบริการเชิงรุกด้วยสื่อออนไลน์ – Customer Centric ที่โดนใจลูกค้า – การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ – ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การออกแบบบริการ – Service Design

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานบริการให้มีมาตรฐาน อันจะสามารถทำให้พนักงานทุกคน เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ และตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการปฏิบัติ หลักสูตร Service Design การออกแบบบริการนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงาน ตามมาตรฐานของตนเองได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ 2. เพื่อสามารถออกแบบ การให้บริการในองค์กรของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ในการออกแบบบริการไปใช้ในการดำเนินงานให้บริการลูกค้าได้จริง เนื้อหาหลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์บริการ แนวทางการออกแบบบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ การเขียน Service Blueprint พิมพ์เขียวบริการ ฯลฯ

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ – Service Mind : Change Attitude, Change Behavior, Change Action

ในยุคปัจจุบัน ชัยชนะของธุรกิจไปตัดสินกันที่การบริการ เพราะผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าทุกอย่าง ทำให้เหมือนกันได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่การบริการนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบกันได้ ในการเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติของผู้ให้บริการเพื่อให้มีใจบริการ (Service Mind) นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจ หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาจากการวิจัย และประสบการณ์ของคณะผู้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ อย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด มุมมอง และจิตใจ ให้พร้อมต่อการบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง  ด้วยการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม ปรับการปฏิบัติ อย่างเห็นผลในการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง Service Mind : Change Attitude, Change Behavior and Change Action วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ด้วยมุมมองเชิงบวกในการบริการที่ดี 2. เพื่อสามารถนำเอามุมมองที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เนื้อหาหลักสูตร Change Attitude – ทำไมถึงต้องมีบริการที่เป็นเลิศ – Service Mind คืออะไร และมีประโยชน์อะไรกับฉัน – เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน Change Behavior […]

หลักสูตร Professional Customer Service

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และโลกแห่งความเป็นจริงนั้น  มีปัจจัยมากมายหลายด้านที่จะนำพาเรานั้นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก  ร่วมจนกระทั้งบุคลิกภาพที่สง่างามนั้น   ซึ่งต้องยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว  หรือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเฉพาะสายงานใดสายงานหนึ่ง   ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความสำคัญในด้านทัศนคติ  พฤติกรรม การให้บริการ  (Service Mind) การสื่อสาร (Communication) และการสร้างสรรค์บุคลิกภาพ (Personality) ให้ตนเองได้อย่างมี ความสุข จากการยอมรับของบุคคลทั่วไป และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง   วัตถุประสงค์ 1. (Service Mind) – เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ 2. (Communication)  – เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งกับลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน 3. (Personality) – เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง และเสริมสร้างความมั่นใจต่อการให้บริการ   เนื้อหาหลักสูตร Service Mind Communication Personality  Plus Make Over  […]

หลักสูตร หัวใจบริการ สู่ระดับบริการมาตรฐานสากล – Service Mind for Professional Customer Service

ในการทำงานอย่างมืออาชีพ แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องการที่จะเป็น อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านก็อยากจะให้ทีมงานของตนเองเป็น การจะปลูกฝังผู้ทำงานให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นคนทำงานมืออาชีพนั้นมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือ ทัศนคติที่มีต่อการทำงาน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ฝึกฝนในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อการบริการลูกค้า ผู้ผ่านโปรแกรมหลักสูตร SMP นี้ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เขาจะกลับไปทำงานด้วยทัศนคติที่เต็มเปี่ยมในการบริการลูกค้าที่ดี พร้อมทั้งรูปแบบวิธีการทำงาน และพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผลนี้สะท้อนต่อไปยังลูกค้าของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ 2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ   เนื้อหาหลักสูตร มุมมองความคิดต่อการทำงาน ทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริการที่ดี มุมมองของลูกค้าของเรา ความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า บุคลิกของนักบริการมืออาชีพ เคล็ดลับการบริการลูกค้าแบบโดนใจ Simulation การจำลองสถานการณ์จริงต่อการบริการลูกค้าด้วยใจบริการ เทคนิคการสังเกตสไตล์ และความต้องการของลูกค้า Workshop : การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การยกระดับการบริการที่เหนือชั้นของ Call Center – Service Quality for Call Center

Call Center เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กร ที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุด ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการ ในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆ องค์กรจึงต้องหากลยุทธ์ และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ “Call Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ลูกค้า กับงานบริการ” เพื่อให้เข้าใจว่า ทุกครั้งที่มีการติดต่อจากลูกค้า  ความคาดหวังมาพร้อมกับลูกค้า เนื้อหาหลักสูตร ลูกค้าคือใคร : Who is your customer? ความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างไร : Customer Expectation การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในงาน Call Center :  Why CRM today? ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนให้ลูกค้าประทับใจ : Key to success เทคนิคการสร้างทีมงาน Call Center ให้แข็งแกร่ง (Team Work) แรงจูงใจให้พนักงาน Call Center มีใจรักในงานของตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อมุ่งผลในงานขายและบริการ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม […]

หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการ – Service Process Improvement

การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรได้ โดยการนำมาปรับ (Customize) ให้เข้ากับบริบท (Context) ของ องค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลระยะยาวต่อผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กร และสังคม  วัตถุประสงค์ เพื่อเสริม Competency ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อนำเครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ไปประยุกต์ใช้ในงาน เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เนื้อหาหลักสูตร ความหมายของคุณภาพ และกระบวนการ ทำไมจึงต้องทำการปรับปรุงกระบวนการบริการ ปัจจัยในกระบวนการ ตัวชี้วัดในกระบวนการ (Productivity, Efficiency, Effectiveness, Output, Input) การมองแบบ End-to-End Process Work Process Improvement Methodology (7 ขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการ) ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร บริการที่เป็นเลิศ : รหัสบริการ – Service Excellence : Service Code

การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ประสบความสำเร็จในเรื่องการให้บริการจนลูกค้าส่วนใหญ่ที่เรียกว่า องค์กรนั้นมีบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ได้นั้น มันมิได้เกิดมาจากโชคช่วย หรือธุรกิจขาขึ้น หรือมีคนเก่งอยู่เยอะ หากแต่เกิดจากหลายๆปัจจัยมารวมกัน จนเกิดผลลัพธ์ ที่เรียกว่าเป็นบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาจากการค้นคว้าวิจัย ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบให้เกิดบริเวณที่เป็นเลิศได้ ผลสรุปออกมาได้เป็นตัวอักษรที่จำง่ายๆ อยู่ 26 ตัวด้วยกัน เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ด้วยความปรารถนาที่ว่า องค์กรใด หรือผู้อ่านท่านใดสามารถหยิบยกนำเอาปัจจัยหรือตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภายในองค์กรได้   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงคำศัพท์ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานบริการให้เป็นเลิศ ที่นิยมที่สุดในสากล เพื่อนำเอาประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริการลูกค้าได้จริง เนื้อหาหลักสูตร Service Excellence Mode แผนงานการบริหาร ระบบบริการให้เป็นเลิศ รหัสบริการ A-Z กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำในระดับประเทศและระดับสากลที่มีบริการเป็นเลิศ ฯลฯ เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือ Service Excellence : Service Code ท่านละ 1 เล่ม (มูลค่า […]

หลักสูตรบริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ – Service Excellence : Service Culture

เมื่อเราเข้าไปซื้อสินค้า เมื่อเราเข้าไปใช้บริการในองค์หนึ่งแล้ว เกิดความประทับใจกับองค์กรนั้น และเมื่อไปในแต่ละสาขาก็เกิดความรู้สึกประทับใจเช่นเดียวกันในทุกสาขาที่ไป สิ่งที่เกิดขึ้นมรองค์กรลักษณะนี้  แน่นอนว่า ย่อมมิใช่เป็นความบังเอิญ หากแต่เกิดจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน เกิดจากการทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ อย่างตั้งใจจริงกับพนักงานทุกคน หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารงานบริการนำไปใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่ยั่งยืน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางการสร้างวัฒนธรรมบริการให้เกิดขึ้นในองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเอาประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน แผนก ฝ่าย และ องค์กรโดยรวม   เนื้อหาหลักสูตร Part I วัฒนธรรมกับค่านิยม ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรมบริการ ความหมายของวัฒนธรรมกับค่านิยม องค์ประกอบของวัฒนธรรม Part II วิธีการ วงจรสร้างวัฒนธรรม (DISCS Model) กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม (Define Culture) ระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง (Identify Behavior) สร้างสัญลักษณ์ มาตรฐานบริการ (Symbols) สื่อสาร (Communication) รักษามาตรฐาน (Standardize) ฯลฯ […]

1 2