หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ – Service Mind : Change Attitude, Change Behavior, Change Action

ในยุคปัจจุบัน ชัยชนะของธุรกิจไปตัดสินกันที่การบริการ เพราะผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าทุกอย่าง ทำให้เหมือนกันได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่การบริการนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบกันได้ ในการเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติของผู้ให้บริการเพื่อให้มีใจบริการ (Service Mind) นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจ หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาจากการวิจัย และประสบการณ์ของคณะผู้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ อย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด มุมมอง และจิตใจ ให้พร้อมต่อการบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง  ด้วยการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม ปรับการปฏิบัติ อย่างเห็นผลในการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง Service Mind : Change Attitude, Change Behavior and Change Action วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ด้วยมุมมองเชิงบวกในการบริการที่ดี 2. เพื่อสามารถนำเอามุมมองที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เนื้อหาหลักสูตร Change Attitude – ทำไมถึงต้องมีบริการที่เป็นเลิศ – Service Mind คืออะไร และมีประโยชน์อะไรกับฉัน – เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน Change Behavior […]

หลักสูตร THE POWER OF IMAGE

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะผลงานที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรรู้จักดึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในมาขับเคลื่อนผลงานสู่ภายนอก   “พลังแห่งภาพลักษณ์” คือหลักสูตรเกี่ยวกับศาสตร์ภาพลักษณ์แบบองค์รวม เป็นการรวมเทคนิคในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงาน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การปรับความรู้สึกภายในจิตใจ (Mind Set) เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ และเป้าหมายที่ชัดเจน จนถึงการเรียนรู้สไตล์คาแรคเตอร์ตัวตนของตัวเอง เพื่อนำมาปรับภาพลักษณ์ภายนอก ให้เป็นสุดยอดในแบบฉบับของตัวเอง และดึงพลังที่มีอยู่ออกมาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อชีวิตพุ่งทะยานในทุกๆ ด้าน   ผลลัพธ์สุดยอดอีกด้านของการเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องสไตล์คาแรคเตอร์ คือ ผู้อบรมสามารถอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ของลูกค้า หรือคู่สื่อสารได้มากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านงานขาย หรืองานที่ต้องใช้การเจรจา ติดต่อสื่อสาร   ภาพลักษณ์ที่ดีแบบมืออาชีพของพนักงานทุกคน คือ ประตูด่านแรกสู่โอกาสและความสำเร็จของบริษัท/องค์กร หากภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ บริษัท/องค์กรนั้นๆ ก็จะตราตรึงอยู่ในใจลูกค้าตลอดไปอีกนานแสนนาน   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และวางเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการปรับกรอบความคิด (Mind Set) 2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และขยายขีดศักยภาพในตัวเองมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์และเรียนรู้สไตล์ตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน ทั้งด้านการแต่งกายและการแสดงออก เพื่อนำมาปรับใช้กับการสื่อสารให้เหมาะสม 4. เพื่อเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการแต่งตัวให้ได้ลุคแบบมืออาชีพ 5. เพื่อปรับภาพลักษณ์โดยรวมให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ติดต่อสื่อสาร 6. […]

หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักบริหาร – Business and Etiquette for Executive

บุคลิกภาพเป็นด่านแรกในการสร้างความประทับใจ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และจดจำ เพราะบุคลิกภาพของบุคคลนั้น สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก และการแต่งการเสริมบุคลิกให้เหมาะสม เพื่อเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว 2. เพื่อรับทราบเหตุและผล ของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล และ ข้อปฏิบัติเฉพาะ 3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคม ให้ look smart และน่าเชื่อถือ อย่างผู้บริหารต้นแบบ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921