หลักสูตร การ Coach ทีมงานด้านการบริการลูกค้า – Coaching and Counseling for Customer Service

ในการรับพนักงาน และรักษาพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้านั้น ผู้ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ซึ่งหัวหน้างาน และผู้จัดการ จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ในการสอนงาน และนำงาน พร้อมนำทีมงานทุกคนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ หลักสูตร  Coaching and Counseling for Customer Service Training เป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริม และสร้างทักษะให้แก่หัวหน้างาน และผู้จัดการให้มีความสามารถในการ Coach แก่ทีมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมบริการในองค์กร และสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ ทักษะในการสอนงานบริการแก่ทีมงาน ด้วยเทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสามารถวางแผนพัฒนา ทักษะของทีมงานแต่ละคนได้ เนื้อหาหลักสูตร หัวหน้าในฝัน กับหัวหน้ายอดแย่ รูปแบบสไตล์ของคนในแต่ละประเภท การเข้าถึง และการสื่อสารกับคนในแต่ละ Style ทักษะของผู้นำด้านบริการ การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART ความสำคัญของ ระดับบริหารต่อองค์กร บทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาทีมงาน ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

หลักสูตร การเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร – Social Etiquette

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว 2. เพื่อรับทราบเหตุ และ ผลของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติเฉพาะ 3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคมให้ Look Smart และน่าเชื่อถือ เนื้อหาหลักสูตร มารยาท และ ข้อปฏิบัติในการเข้าสังคม การเตรียมตัวก่อนไปงานหรือพบ บุคคลสำคัญ ในโอกาสต่างๆ การแต่งกายเพื่อไปงานในโอกาสต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสากล ของชาติต่างๆ ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติ ในการขอเข้าเฝ้า  หรือ เข้าเฝ้าในงานพระราชพิธี และฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติตน  ในการไปงานเลี้ยงรับรอง หรือ งานพิธี ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน – HR for Non HR

ป็นที่ตระหนักดีว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน  ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่นๆ ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะถูกกำหนดให้เป็น Competency หนึ่ง ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องมีหน้าที่ ดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ปัญหาที่พบคือหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ผู้จัดการลงมามักเข้าใจว่าหน้าที่นี้เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าอัตราการลาออกสูง ขวัญกำลังใจตกต่ำ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้มักจะโยนปัญหาให้ฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไข ซึ่งมักจะไม่ตรงจุดเพราะปัญหาบางอย่างมักเกิดจากตัวของหัวหน้านั่นเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าองค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อม ๆ กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนางานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน  คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิม ๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้เทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง “เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง”   เนื้อหาหลักสูตร หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ – ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ – […]

หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง – Leading Change

วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “การเปลี่ยนแปลง” เปิดมุมมองชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วย “ทัศนคติเชิงบวก” เสริมทักษะในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยน ใจต้องเปิด กายต้องปรับ เนื้อหาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการบริหาร ทักษะที่ผู้นำต้องมีเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง การสอนงานและการสร้างแรงจูงใจ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับผู้นำยุคใหม่ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน – Delegating & Monitoring for Supervisor

การที่จะบริหารงานและบริหารคนภายในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีความรู้และทักษะในการตั้งเป้าหมาย มอบหมายและติดตามผลงาน รวมทั้งจะต้องสามารถสอนแนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของพนักงาน ทีมงาน และองค์กรได้   ดังนั้น การเรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนแนะทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง – Change Management

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4. เพื่อสามารถมีทักษะในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้ เนื้อหาหลักสูตร  ความหมายของการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  ข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงขององค์กร  ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Drivers)  ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร  ประเภทของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4 แบบ  ระดับการตอบสนองของคนต่อการเปลี่ยนแปลง  บทบาทของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ  แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกับคน 4 ประเภท  การพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง / คุณลักษณะของผู้นำ  สาเหตุ และ เทคนิคการลดแรงต้าน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลอื่น  วิธีการ / กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  Workshop: การระดมสมอง และวางแผนการบริหารเปลี่ยนแปลง  กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

“เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ “หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ   หัวข้อการอบรม Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม – การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน – สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ – สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง – กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย – เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี – กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายเชิงรุก การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ   สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น […]

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง สู่การทำงานเป็นทีม – Unlock your Potential for Smart Leader

ในฐานะผู้นำ (Leader) นัั้น ภารกิจที่สำคัญยิ่งที่สุดประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรในทีมงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งด้านการทำงานและส่วนตัวที่กำหนด ดังนัั้น องค์กรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและรองรับการเติบโตบุคลากรในสายอาชีพ ให้มีทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาที่สูงสุดและยั่งยืน   วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น ทัั้งด้านการบริหารจัดการและการปรับทัศนคติ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการสร้างภาวะผู้นำเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำเป้าหมายการทำงานและแผนการดำเนินชีวิตตนเองนำแผนการไปประยุกต์ใช้ติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม   เนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1 : ยอดศาสตร์และศิลป์ สำหรับผู้นำ – ผู้นำ หรือ ผู้จัดการ – อัตตา กับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น – ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ ? – มุมมองความคิดสู่การทำงานเป็นทีม – แรงจูงใจในการทำงานของผู้นำ ฯลฯ วันที่ 2 : STAR MODEL สำหรับผู้นำ – กรณีศึกษาบุคคลต้นแบบตาม STAR MODEL – STAR MODEL ความหมาย/วิธีปฏิบัติ – แนวทางการพัฒนาตนเองแบบ STAR MODEL […]

หลักสูตร การบริหารข้อมูลและเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  การบริหาร การจัดการ หรือการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำด้วยข้อมูล และสารสนเทศ ยุคปัจจุบัน ยุคข้อมูลข่าวสาร องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดข้อมูล ตรงข้ามข้อมูลขององค์กรมีมากจนบางครั้งไม่กล้านำมาใช้ เพราะว่าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าจะนำมาตัดสินใจยิ่งโดยเฉพาะกับเรื่องสำคัญๆ ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบตั้งแต่ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์ม (Check Sheet Design) ผู้ออกแบบและผู้ใช้จริงไม่ใช่คนเดียวกัน บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลจนทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนหรือแนวทางการเก็บ   ข้อมูล ความถี่ เวลา ของการเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างมีกระบวนการและออกแบบอย่างดีเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการออกแบบฟอร์มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   เนื้อหาหลักสูตร – ความสำคัญของข้อมูล แสงสว่างของการตัดสินใจ – ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ข้อมูล สารสนเทศ (Fact – Data – Information) – กุญแจสำคัญของการเก็บข้อมูล – ข้อมูล ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสวย ! – ตัวอย่างฟอร์มที่ไม่ควรเป็นแบบ […]

1 2