หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ – Professional Leadership Certificate

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้ พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง – ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ – 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ – การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด – การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน – ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท – ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ – เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ – กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย – การมองและคิดเชิงกลยุทธ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย – เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน – Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ การบริหารงาน/วางแผนงาน – การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน – เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ – วิธีการแก้ปัญหาเมื่อโครงการ/งาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย – Workshop : การบริหารโครงการ/งานในกระบวนการที่ตนเองดูแล กลุ่มเป้าหมาย – หัวหน้างาน – ผู้จัดการ – ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ระยะเวลาอบรม – 2 วัน “ผู้ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับ Certificate จากสถาบัน IMPRESSION”

หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ – The Professional Leader

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้บริหารให้มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพและสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง – ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ – 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ – การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด – การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน – ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท – ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ – เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ – กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย – การมองและคิดเชิงกลยุทธ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย – เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน – Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ รูปแบบการเรียนรู้ – กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็น Team Work – บรรยาย + Workshop กลุ่มเป้าหมาย – ผู้บริหาร ระยะเวลาอบรม – 1.5  วัน

หลักสูตร บทบาทหัวหน้างานเพื่อการบริหารคน – HR Skills for Line Managers

ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการชื่อดังระดับโลกได้กล่าวประโยคที่อยู่ในใจคนทำงานไว้ว่า “พนักงานเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า” (People join organization but leave their bosses) การสร้างความตระหนักถึงบทบาท และทักษะในการบริหารจัดการดูแลพนักงานในสังกัด ให้กับหัวหน้างาน ที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่สุด   จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังคำกล่าวที่ว่า “หัวหน้างานก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลของพนักงาน” (Line Manager is a HR Manager) หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างาน มีความรู้ และทักษะในการดูแลลูกน้อง เพื่อสร้างการยอมรับนับถือ   อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันเพื่อรักษา และพัฒนาพนักงาน เพื่อให้การบริหารงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผลที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากรในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระบุขอบเขตหน้าที่ และกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน นำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารบุคลากรไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการงานและ คนได้อย่างเหมาะสม   เนิ้อหาหลักสูตร บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตรากำลัง ตามแผนธุรกิจ การสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ : ข้อมูลตลาดแรงงาน […]

1 2