DISCS Model

Service Culture Process กระบวนการสร้างวัฒนธรรมบริการ Define กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม Identify ระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง Symbols สร้างสัญลักษณ์ กระบวนการ มาตรฐานบริการ พิธีการ พิธีกรรม Communicate สื่อสาร ฝึกอบรม ติดตามผล ให้รางวัล Standardize รักษามาตรฐาน   ขั้นตอนในการสร้างวัฒนธรรมบริการนั้น เรานำมาใช้กับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้างาน ได้เช่น เมื่อมีพนักงานสมัครงานเข้ามา เราใช้เกณฑ์ในการประเมินคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เข้ามาโดยการตรวจสอบและสัมภาษณ์คุณสมบัติ ในทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับองค์กรได้อีกด้วย เมื่อพนักงานใหม่เริ่มเข้าทำงาน เราจะให้เขาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมบริการ โดยการจัดปฐมนิเทศ ที่มีเนื้อหาในเรื่องของวัฒนธรรมบริการประกอบอยู่ด้วย เพื่อให้เขาได้นำเอาทักษะที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปใช้ในการทำงานต่อไป เมื่อพนักงานปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของตนเอง เราจะส่งเสริมให้เขาได้ทำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมบริการด้วยการ ให้รางวัลจูงใจ และให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินติดตามผล รายละเอียดในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ดังนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม Define Culture ในการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีการสำรวจผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและผู้บริหารอันดับต่อๆ ไป และถามกับผู้ที่ทุกคนให้การยอมรับเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change […]