หมวด 3 : ทักษะการสื่อสาร/แนะนำเสนองานและสร้างวิทยากร

Emotional Communication Management

Emotional Communication Management การสื่อสารตามสภาวะอารมณ์ในโลกจริง และเสมือนจริง หลักการและเหตุผล  เรื่องง่ายๆ ในการทางานบริการ ที่ผู้ให้บริการมักลืมนึกถึง เรามองเห็นประโยชน์และให้คุณค่าของสินค้าและบริการ จึงนาเสนอนวัตกรรม ที่แตกต่าง แปลกใหม่ ให้ ในขณะที่ลูกค้าก็มีเหตุผลของความชอบ มองเห็นประโยชน์ในแบบของเขา การสื่อสารให้ตรงใจ และตรงประเด็นตามสภาวะอารมณ์ลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือชุดสาคัญที่นักบริการควรใส่ใจ … เป็นอันดับแรก ในห้วงเวลาที่ “ความจริงที่ปรากฎขึ้นแวบเดียว” มีความสาคัญต่อการบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เสมือนผู้ที่เริ่มต้นได้ดีย่อมก้าวย่างต่อไปได้อย่างสวยและสง่างาม หรือคาที่เราคุ้นเคยกันก็คือคาว่า                                                            […]

Hou-Ren-Sou การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Hou-Ren-Souการรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางการทำงานของพนักงาน จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข หัวหน้างานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อคิดวิธีและแนะนำวิธีการจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดำเนินการต่อไป โฮเร็นโซ (HOU-REN-SOU) คือหลักการ รายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อทำให้รู้วิธีปฏิบัติในเรื่องการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ จากผู้ใต้บังคับบัญชาสู่หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ให้ได้เข้าใจประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป หลักสูตรนี้ เน้นที่การให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นในการรายงานความก้าวหน้าของงาน หรือการรายงานทันทีเมื่อเกิดปัญหา พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และ ขอคำปรึกษาเมื่อมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาขึ้น วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะสามารถ• ตระหนักถึงความจำเป็นในการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักการ HOURENSOU • ทราบวิธีการปฏิบัติและเกิดทักษะการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม เนื้อหา • ปัญหาในการทำงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน • การสื่อสารกับการแก้ไขปัญหา • หลักการ HOU-REN-SOU คืออะไร • วิธีปฏิบัติตามหลักการ HOU-REN-SOU o การรายงาน o การสื่อสารประสานงาน , และเครื่องมือสื่อสาร o การปรึกษา o หลักการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร […]

1 2 3