หมวด 4 : การคิดและสร้างแรงบันดาลใจ

หลักสูตร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น – Essential Interpersonal Skills

  Communication and trust are two ingredients for a successful relationship หลักการและเหตุผล การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร สัมพันธภาพเป็นทักษะที่กอปรด้วยศาสตร์และศิลป์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งจากตัวบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรคือ “สะพาน” สู่ความสำเร็จขององค์กร วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจความต่างของบุคคลว่าคนเรามีพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน 2. เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น ด้วยการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC 3. สามารถใช้ความต่างของบุคคลได้อย่างมีประโยชน์ 4. สามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและตนเอง เนื้อหาหลักสูตร 1. ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร 2. องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3. พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking) พลังการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 4. การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการเข้าใจผู้อื่น 5. การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 6. การสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal Language) […]

1 5 6 7