หมวด 4 : การคิดและสร้างแรงบันดาลใจ

หลักสูตร เพื่อขีดความสามารถ สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – Performance Achievement

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น  โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขอองค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไป   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่อันพึงมีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และองค์กร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้กับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป กระบวนการที่ใช้ 1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรยุคใหม่ที่มีต่อบุคลากรในองค์กรฯ 2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาศักยภาพในตนเอง และกระบวนการแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดยเริ่มจากตนเองสู่กลุ่ม 3. การชม VDO ตัวอย่างประกอบการอบรมฯ   เนื้อหาหลักสูตร […]

หลักสูตร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น – Essential Interpersonal Skills

  Communication and trust are two ingredients for a successful relationship หลักการและเหตุผล การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร สัมพันธภาพเป็นทักษะที่กอปรด้วยศาสตร์และศิลป์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งจากตัวบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรคือ “สะพาน” สู่ความสำเร็จขององค์กร วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจความต่างของบุคคลว่าคนเรามีพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน 2. เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น ด้วยการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC 3. สามารถใช้ความต่างของบุคคลได้อย่างมีประโยชน์ 4. สามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและตนเอง เนื้อหาหลักสูตร 1. ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร 2. องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3. พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking) พลังการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 4. การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการเข้าใจผู้อื่น 5. การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 6. การสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal Language) […]

1 5 6 7