หมวด 6 : การฝึกอบรมการขาย

หลักสูตร Consultative Selling Training (การขายอย่างที่ปรึกษา)

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื ้อสินค้าและบริการ ดังนั ้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจําเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื ้อสินค้าหรือบริการในครั ้งนี ้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั ้ง การซื ้อสินค้าในครั ้งนี ้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื ้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทําให้ลูกค้ากลับมาทําธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีกหลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าและวิธีการที่จะนําเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื ้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื ้อใหม่หรือซื ้อซํ ้าเพิ่มเขึ ้นด้วย   วัตถุประสงค์1. ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญในงานขายอย่างที่ปรึกษาต่อสภาวะการขายในปัจจุบัน2. ได้เข้าใจหลักการและขั ้นตอนการขายอย่างที่ปรึกษาที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ3. สามารถนําเอาบทเรียนที่ออกแบบให้เหมาะต่อลูกค้า / บริการ ขององค์กร นําไปเสนอขายอย่างที่ปรึกษาแก่ลูกค้าขององค์กรได้จริง Day1 9.00-16.00 รายละเอียด […]

หลักสูตร 7 เทคนิคการปิดการขาย (7 Closing Sales Techniques) fShare Tweet

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก   หลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่หรือซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นด้วย   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้พนักงานขายรู้จักธรรมชาติของผู้ซื้อ 2. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอขายอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อให้พนักงานขายสามารถจัดการกับข้อโต้แย้งของผู้ซื้อและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื้อหาหลักสูตร กุญแจดอกที่ 1 พัฒนาทีมขายให้เป็นมากกว่า “นักขาย” กุญแจดอกที่ 2 ลูกค้าประกันชีวิต การผูกสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริการอันทรงคุณค่า กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการขายอย่างมืออาชีพ กุญแจดอกที่ 4 การวางแผนและการบริหารการขาย กุญแจดอกที่ 5 สร้างแรงจูงใจในการขาย ทุกคนในทีมงาน กุญแจดอกที่ 6 ทัศนคติเชิงบวก […]

หลักสูตร ทักษะการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ (After Sale Service)

ในปัจจุบันการบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ด้วยการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งในหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพื่อให้การบริการขององค์กรมีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการบริการหลังการขาย การดูแลลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า เกิดความผูกพัน และประทับใจ 2. เพื่อนำเอาเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน บริการหลังการขายได้ 3. เพื่อเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ   เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญของการบริการหลังการขาย ทำไมจึงต้องมีการบริการหลังการขาย เข้าใจมุมมองของลูกค้า เพื่องานบริการหลังการขาย ประโยชน์ในการบริการหลังการขาย ที่มีต่อตัวเรา องค์กรและลูกค้า เคล็ดลับในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แบบนักบริการมืออาชีพ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขายชั้นสูง

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักขายเพื่อให้นักขายสามารถนำเสนอขายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด   และที่สำคัญคือให้นักขายได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้างยอดขายโดยไม่ใช้กลยุทธ์ราคา นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาได้ว่าแท้จริงแล้วปัจจัยที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านั้นคืออะไร  เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือยอดขายและผลกำไรขององค์กรนั่นเอง  โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่อง การนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2