Consulting – เก่า

การออกแบบบริการ (Service Design)

การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นการกำหนดรูปแบบการให้บริการขององค์กรว่าควรเป็นไปในลักษณะใด ตั้งแต่บรรยากาศ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยูนิฟอร์ม รูปแบบการแต่งกาย ขั้นตอนการทำงาน เวลาที่ใช้ บุคลิกภาพ ลักษณะคำพูด ของผู้ให้บริการ โดยทั้งหมดจะสอดคล้องกับแบรนด์ หรือภาพลักษณ์ขององค์กร อันจะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงมาตรฐานการบริการตามที่องค์กร กำหนดได้อย่างแท้จริง เปรียบได้กับการสร้างบ้านที่สวยงาม ตรงตาม Concept ของเจ้าของบ้าน ในการออกแบบบริการ (Service Design) ของที่ปรึกษา ก็เปรียบเสมือนสถาปนิก ที่ช่วยออกแบบรูปแบบการบริการตาม Concept ของธุรกิจที่สอดคล้องกับแบรนด์ที่วางไว้ เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีเอกลักษณ์นั่นเอง ที่ปรึกษาจะเข้าไปช่วยทำ Workshop ในการออกแบบบริการและจัดทำมาตรฐานการให้บริการ ให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างมีเอกลักษณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ 2. เพื่อสามารถออกแบบ การให้บริการในองค์กรของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ในการออกแบบบริการไปใช้ในการดำเนินงานให้บริการลูกค้าได้จริง   ผลที่ได้รับ 1. มีเอกสาร รูปแบบที่ใช้ในการบริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และปฏิบัติใช้ได้จริง 2. มีรูปแบบการบริการลูกค้าที่แปลกใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 3. การส่งมอบบริการลูกค้าจะเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความประทับใจให้แก้ลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ […]

การบริการให้เกิดแบรนด์ (Branded Customer Service)

การสร้างแบรนด์โดยการเปลี่ยนโลโก้ ตกแต่งสถานที่ และโฆษณานั้นไม่ยาก แต่การสร้างแบรนด์ให้เกิดที่ตัวคน พนักงานทุกคนนั้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป หากแต่ต้องมีการออกแบบ พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กร โดยที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้อย่าง “ลัด สั้น ย่อ” ผลที่ได้รับ ลักษณะการทำงาน บุคลิกของพนักงาน และการส่งมอบบริการลูกค้าโดยรวม เป็นไปอย่างมีเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับแบรนด์ และเป็ที่ชื่นชอบของลูกค้า ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการทุกครั้ง องค์กรมีหลักยึด และจุดยืนที่ดีในสายตาของลูกค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921

การสร้างวัฒนธรรมบริการ (Service Culture)

คือการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรต่อการให้บริการลูกค้าที่ยั่งยืน เพื่อให้องค์กรของเรามีรูปแบบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าที่มีแนวทางใกล้เคียงกัน ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ ทุกครั้งที่มาใช้บริการ เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเสาเข็มขององค์กรในด้านการบริการที่ยั่งยืน โดยการออกแบบวัฒนธรรมบริการค่านิยม และพฤติกรรมบริการขององค์กร หลังจากนั้น จึงทำการฝึกอบรม พัฒนา ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามวัฒนธรรมบริการที่ได้กำหนดไว้ ตัวอย่างองค์กรชั้นนำในสากล และในประเทศที่มีการสร้างวัฒนธรรมบริการ ได้แก่ STAR BUCKS, Ritz Carlton, Mandarin Oriental Hotel-Bangkok และ AIS เป็นต้น ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ เราสามารถดำเนินการตาม DISCS Model ได้ดังภาพ   ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921

การสร้างมาตรฐานการบริการ (Service Standard)

สิ่งจำเป็นที่ทำให้องค์กร มีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานดังเช่นองค์กรชั้นนำในสากล นั่นคือ มาตรฐานบริการ มาตรฐานการบริการ เป็นการจัดทำเพื่อออกแบบสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในองค์กร และระบบงานในองค์กร ควรจะปฏิบัติให้บริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้า ที่เป็นแนวทางขององค์กร สะท้อนถึงแบรนด์องค์กร รวมทั้งพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้า โดยมาตรฐานบริการ ประกอบด้วย พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) พฤติกรรมการให้บริการ (Service Guideline) การแต่งกาย บุคลิกภาพ ภาษาท่าทาง (Service Protocol) การรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Service Recovery Plan) ผลที่ได้รับ องค์กรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า พนักงานทุกคนทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม เป็นพื้นฐานในการอบรมพนักงานใหม่ องค์กรสามารถยกระดับบริการให้สูงขึ้นโดยการปรับปรุงมาตรฐานบริการฉบับใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921