หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษา – Consultative Selling Training

หลักสูตร 
Consultative Selling Training 
การขายอย่างที่ปรึกษา

        ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะส้ร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก

หลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าและวิธีการที่จะนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่หรือซื้อซ้ำเพิ่มเขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

  1. ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในงานขายอย่างที่ปรึกษาต่อสภาวะการขายในปัจจุบัน
  2. ได้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการขายอย่างที่ปรึกษาที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
  3. สามารถนำเอาบทเรียนที่ออกแบบให้เหมาะต่อลูกค้า / บริการ ขององค์กร นำไปเสนอขายอย่างที่ปรึกษาแก่ลูกค้าขององค์กรได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

เวลาเนื้อหา
09.00 – 10.30 น. ㆍ เปิดมุมมองของพนักงานขายแบบมืออาชีพ
ㆍ การเรียนรู้พฤติกรรมของพนักงานขายแบบต่าง ๆ
-พนักงานขายที่มุ่งแต่จะขาย
-พนักงานขายที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ซื้อ
ㆍ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ องค์กร และตนเอง
ㆍ การอ่านใจลูกค้าจากคำพูด น้ำเสียง คำถาม และบุคลิก
Break: 10.30 – 10.45 น. Break
10.45 – 12.00 น. ㆍ การเรียนรู้พฤติกรรมของพนักงานขายแบบต่าง ๆ
-พนักงานขายที่มุ่งแต่จะขาย
-พนักงานขายที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ซื้อ
ㆍ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ องค์กร และตนเอง
ㆍ การอ่านใจลูกค้าจากคำพูด น้ำเสียง คำถาม และบุคลิก
ㆍ เหตุผลที่คนซื้อและไม่ซื้อสินค้า
-เหตุผลที่คนไม่ซื้อ
-การขจัดเหตุผลที่คนไม่ซื้อ
12.00 – 13.00 น.Lunch
13.00 – 14.30 น. ㆍ ความแตกต่างของนักขายเชิงที่ปรึกษา กับ นักขายทั่วไป
ㆍ บทบาทของนักขายแบบที่ปรึกษา
ㆍ ความสำคัญของการขายเชิงที่ปรึกษา
ㆍ ความเชื่อมั่นในตนเองของนักขายแบบที่ปรึกษา
ㆍ กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา
– การเปิดการขายที่มี IMPACT
– การค้นหา IMPACT และความต้องการ / ประโยชน์ของลูกค้า
– การหาทางเลือกและสรุป Solution แก่ลูกค้า
– การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าแบบ Co-Creation
14.30-14.45 น.Break
14.45 น. – 16.00 น. ㆍ การปิดการขายอย่าง Win Win
ㆍ 4 ขั้นตอนของการขาย
– การสร้างสัมพันธ์
– การค้นหา
– การโน้มน้าวใจและปิดการขาย
– การบริการหลังการขาย
ㆍ บทฝึกและกรณีศึกษา Workshop : Consultative Selling – The Solution
ㆍ การเชื่อมโยงสู่การทำงานจริง และสามารถนำไปใช้ในบริบทขององค์กร

เหมาะกับใคร

  1. พนักงานขาย
  2. หัวหน้าทีมขาย

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  1. บรรยาย
  2. Workshop
  3. Case Study
  4.  ชม VDO

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ