Consulting : Branded Customer Service

Consulting : Branded Customer Service
การให้บริการที่ปรึกษาในการยกระดับ
การบริการให้เกิดแบรนด์

             ทำไมต้องบริการให้เกิดแบรนด์การบริการลูกค้ามิใช่เป็นต้นทุนคำใช้จ่ายแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและหากองค์กรใดมีการสร้างแบรนด์ ผ่านการบริการนั้นแล้ว ย่อมทำให้เกิดแบรนด์บริการ ซึ่งจะเป็นที่จดจำ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของลูกค้ อีกทั้งยังสามารถเสอนราคาขายได้มากกว่า องค์กรที่ขายสินค้าหรือให้บริการแบบทั่วๆไปอีกด้วย

รูปแบบการทำงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะทำการออกแบบ รูปแบบ พฤติกรรมและกิจกรรม ที่สะท้อนถึงแบรนด์องค์กร พร้อมถ่ายทอดวิธีปฏิบัติสู่พนักงาน และการประเมินติดตามผล เพื่อให้เปลี่ยนได้จริง

สิ่งที่องค์กรจะได้รับคือ

1. รูปแบบการให้บริการที่สะท้อนถึงแบรนด์
2. พฤติกรรมการให้บริการที่สะท้อนถึงแบรนด์
3. กิจกรรมการให้บริการที่สะท้อนถึงแบรนด์

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

3 – 6 เดือน

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ