Service Design

SERVICE DESIGN
บริการที่ปรึกษาในการออกแบบบริการ

       การบริการมิใช่เกิดจาบุคลากรที่มีใจบริการแต่เพียงอย่างเดียวแต่ ISO ให้นิยามของการบริการ คือ ผลลัพธ์ของกระบวนการ ดังนั้น การออกแบบบริการจึงเป็นเรื่องสำคัญ มีการกำหนดขั้นตอน รูปแบบในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแลผูกพัน

งานที่ปรึกษาจะเข้าไปช่วยอกกแบบระบบกระบวนการการให้บริการลูกค้า
ประกอบไปด้วย

1. การสัมภาษณ์ผู้บริการ (Management Interview)

2. การศึกษาลักษณะงานในปัจจุบัน

3. กำหนดกลยุทธ์บริการ (Service Strategy)

4. การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey)

5. การออกแบบการสร้างความประทับใจในประสบการณ์

ของลูกค้า (Impressive customer experience

6. การถ่ายทอดรูปแบบบริการที่ออกแบบสู่ผู้ให้บริการ ลูกค้า (New Service Workshop)

7. การออกแบบและดำเนินการประเมินติดตามผล
8. การออกแบบการสร้างแรงจูงใจในการส่งมอบบริการ

ผลที่ได้รับ

1. ลูกค้าเกิดความประทับใจและผูกพัน

2. รูปแบบการให้บริการมีความทันสมัย แปลกใหม่สะท้อนถึงแบรนด์ และตอบโจทย์ลูกค้า
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีขวัญกำลังใจในการส่งมอบบริการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

3-6 เดือนองค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการออกแบบบริการ

รูปแบบการทำงานของที่ปรึกษา

       ที่ปรึกษาจะเข้าไปช่วยออกแบบ การบริการรูปแบบใหม่ทั้งหมดให้แก่องค์กร และพัฒนาบุคลากร จนส่งมอบบริการรูปแบบใหม่แก่ลูกค้าได้อย่างประทับใจ

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ