Consulting : Service Culture

CONSULTING : SERVICE CULTURE
การให้บริการที่ปรึกษา
ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ

         วัฒนธรรมบริการ คือ พฤติกรรมการแสดงออกและหลักคิดที่องค์กรยึดถือในการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะเกิดขั้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนจนเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร และเกิดภาพจำในมุมมองของลูกค้า ซึ่งวัฒนธรรมบริการ จะช่วยทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืนในธุรกิจ และมีมูลค่าเพิ่ม อันจะทำให้องค์กรมีความแตกต่างในการบริการ ซึ่งทำให้ขายได้โดยไม่ต้องลดราคาขายหรือลดต้นทุน

รูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะข้าไปศึกษาข้อมูล / Workshop ในองค์กร พร้อมออกแบU Service Culture Model / Training Course / Recognition Program จนเสร็จเรียบร้อย พร้อมการจัดอบรมและการติดตามผล

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

3-8 เดือน

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ