CONSULTING : Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy

CONSULTING : Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy
การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

รูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะเข้าไปศึกษาข้อมูล /Workshop ในองค์กร พร้อมออกแบบ Corporate Culture / Core Value / Model / TrainingCourse / Recognition Program จนเสร็จเรียบร้อย พร้อมการจัดอบรม และการติดตามผล

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

3-8 เดือน

วัฒนธรรมองค์กร

คือความเชื่อและพฤติกรรมที่พนักงานทุกระดับยึดถือ และปฏิบัติต่อเนื่องสะสมกันมาจนเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร

วัตถุประสงค์
วัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร

  1. เพื่อออกแบบวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรใหม่ที่สามารถ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของค์กร
  2. เพื่อออกแบบแนวทางการนำวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรรูปแบบใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
  3. เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม / ค่นิยมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

  1. เพื่อจัดทำ/ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต
  2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ การขับเคลื่อน วิสัยทัศน์พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร อย่างถูกต้อง และหมาะสม

แผนโครงการ

การออกแบบ Design

1. ศึกษาข้อมูลองค์กร

2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร

3. วิเคราะห์วัฒนธรรม และการขับเคลื่อนธุรกิจ

4. จัด Workshop : Corporate Culture / Core

Value / Vision / Mission / Strategy

5. ออกแบบ Corporate Culture / Core Value /

Vision / Mission / Strategy

6. ออกแบบพฤติกรรม

7. ออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
การดำเนินการ Deploy

8. ดำเนินการตามแผน
การพัฒนา Development

9. การติดตามผลการดำเนินการ

10. วิเคราะห์ผลการดำเนินการ
11. พัฒนาแผนงาน และการปฏิบัติ

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ