State Enterprise Assessment Model: SE-AM Corporate Governance & Leadership: CG & Leadership – ที่ปรึกษาการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

State Enterprise
Assessment Model: SE-AM
Corporate Governance
& Leadership: CG & Leadership

ที่ปรึกษาการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องเข้าระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG & Leadership) สิ่งที่ควรดำเนินการตามเกณฑ์ คือ
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

การกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและระยะยาว และแผนการดำเนินงานประจำปีที่มีคุณภาพและสาระครบถ้วนตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามกรอบหลักการ OECD และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แล้วตามมาตรฐานการประเมินตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ มีนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แผนแม่บทระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีองค์ประกอบสาระสำคัญที่มีคุณภาพและครบถ้วนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ กรอบหลักการ OECD มาตรฐาน ISO 26000 และมาตรฐานการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ สคร.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) คู่มือการปฏิบัติงานแผนแม่บทระยะยาว 

2) แผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

 

3) แนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีระบบ และชัดเจน

4) สามารถพัฒนาเครื่องมือ กลไก สร้างการมีส่วนร่วม โดยมีการบรูณาการงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมองค์การ เพื่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ/ไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม อย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถติดตามการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ