การตรวจวัดระดับคุณภาพการบริการ (Service Health Check up)

Service Health Chech up
การตรวจวัดระดับคุณภาพการบริการ

          หากองค์กรต้องการทราบถึงระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรและรูปแบบการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมเทียบเคียงคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาการบริการในองค์กรให้อยู่ในระดับสากลนั้นเครื่องมือ Service Health Check up นี้ จะช่วยกระตุ้นและยกระดับการให้บริการของพนักงานขาย / บริการ และรูปแบบการบริการให้มีศักยภาพสูงมากขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อยกระดับการให้บริการของพนักงานขายบริการ และรูปแบบการบริการให้มีคุณภาพการขายบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อยกระดับบริการที่ดีขององค์กรตามมาตรฐานเพื่อให้พนักงานและองค์กรส่งมอบบริการอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

กระบวนการ

IMPRESSION
RANKING STANDARD

ประโยชน์ที่รับ

  1. องค์กรได้ทราบถึงคุณภาพการบริการของพนักงานขาย/บริการ ณ ปัจจุบัน
  2. องค์กรสามารถยกระดับศักยภาพการให้บริการเทียบเท่าสากล

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ