หลักสูตร การบริการลูกค้า – Customer Service/Strategy Excellence/Management

หลักสูตร
CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ

        การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศ จะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่ และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหารผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

หัวข้อเรียนรู้

 • แนวคิดด้านการบริการ ( Service concept )

 • การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน

 • ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ

 • แผนระยะยาว ในการขับเคลือนองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน

 • Customer Centric

 • Service Quality Attribute

 • SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ

 • การบริหารข้อมูลลูกค้า
 • การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 • การเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า
 • การบริการเหนือความคาดหมาย
 • การบริการเชิงรุก
 • การออกแบบบริการ
 • การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ
 • การปรับปรุงมาตรฐานงานบริการ
 • Workshop มาตรฐานการบริการ
 • กรณีศึกษาจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

เหมาะกับใคร

  1. ผู้จัดการ
  2. ผู้บริหาร

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  1. บรรยาย
  2. Workshop
  3. Case Study จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
  4. ชม VDO

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ