หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ – Professional Leadership Certificate

หลักสูตร
Professional Leadership Certificate
หัวหน้างานมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
การบริหารตนเอง
: ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ
: 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ
: การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด
: การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง
การบริหารบุคคล/ทีมงาน
: ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท
: ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ
: เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
: กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน
การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
: การมองและคิดเชิงกลยุทธ์
: เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย
: เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน
: Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานพร้อมนำเสนอ
การบริหารงาน/วางแผนงาน
: การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน
: เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
: วิธีการแก้ปัญหาเมื่อโครงการ/งาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
: Workshop : การบริหารโครงการ/งาน ในกระบวนการที่ตนเองดูแล

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน
  2. ผู้จัดการ 
  3. ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ

ระยะเวลาของหลักสูตร

2 วัน

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ