การฝึกอบรมสู่การบริการที่เป็นเลิศ (SEO Model)

การฝึกอบรมสู่การบริการทีเป็นเลิศ (SEO Model)

Training Program for Service Excellence Organization

ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มรทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการทำงานให้บริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศนั้น สถาบัน IMPRESSION ได้ทำการศึกษาวิจัย พร้อมปฏิบัติจริง ร่วมกับองค์กรมากกว่า1 องค์กร ด้วยบุคลากรกว่า 20,000 คน ได้สรุปออกมาเป็น SEO Model (Service Excellence Organization Model) ในการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการลริการลูกค้า พร้อมทัศนคติในการบริการลูกค้า อันประกอบไปด้วยกัน 7 หลักสูตร ที่ฝึกอบรมต่อเนื่องกันดังนี้

Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence)

Module 2 บริการด้วยใจ (Service Mind)

Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus)

Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and Presentation Excellence)

Module 5 การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น (Customer Delight)

Module 6 การรับมือกับปัญหาของลูกค้า (Customer Complaint Handling and Service Recovery)

Module 7 การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence)

 

บทความโดย

อาจารย์พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

อาจารย์พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล