การสร้างคุณภาพบริการให้ยั่งยืน (Sustainability Services)

Sustainability Services
การสร้างคุณภาพบริการให้ยั่งยืน

       เพื่อประสิทธิภาพในการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการแบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบ Premium และ Standard ต่อยอดด้วยการรักษาระดับคุณภาพบริการให้ยั่งยืน โดยพัฒนาทักษะและส่งเสริมกิจกรรมในทุกๆ เดือนของพนักงานแบบกลุ่มเพื่อขยายต่อยอดประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานไปพร้อมกันทั้งองค์กร และประเมินผลทุกช่วงระยะการให้บริการเพื่อรักษาระดับคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพบริการขององค์กรให้ยั่งยืน

 

2. เพื่อรักษามาตรฐานให้มีความเสถียรในแต่ละจุดสัมผัส

ผลลัพธ์

พนักงานขาย / บริการ มีความตื่นตัวในการขาย / ให้บริการแก่ลูกค้า และมีความสุข ในการทำกิจกรรมไปพร้อมกับการทำงาน และยังสามารถรักษาระดับการขาย / ให้บริการได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องพนักงานมีศักยภาพและทักษะในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ