การสร้างมาตรฐานการบริการ (Service Standard)

สิ่งจำเป็นที่ทำให้องค์กร มีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานดังเช่นองค์กรชั้นนำในสากล นั่นคือ มาตรฐานบริการ

มาตรฐานการบริการ เป็นการจัดทำเพื่อออกแบบสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในองค์กร และระบบงานในองค์กร ควรจะปฏิบัติให้บริการลูกค้า

เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้า ที่เป็นแนวทางขององค์กร สะท้อนถึงแบรนด์องค์กร รวมทั้งพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้า

โดยมาตรฐานบริการ ประกอบด้วย

  • พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)
  • พฤติกรรมการให้บริการ (Service Guideline)
  • การแต่งกาย บุคลิกภาพ ภาษาท่าทาง (Service Protocol)
  • การรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Service Recovery Plan)

ผลที่ได้รับ

  • องค์กรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า
  • พนักงานทุกคนทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
  • เป็นพื้นฐานในการอบรมพนักงานใหม่
  • องค์กรสามารถยกระดับบริการให้สูงขึ้นโดยการปรับปรุงมาตรฐานบริการฉบับใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921