หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมและการบริการ – Service Culture

01 วัตถุประสงค์


-เพื่อเปิดมุมมองในองค์ความรู้ พัฒนาการบริหารในระดับสากล
-เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร การบริการ และการดูแลลูกค้า เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
-เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง


02หัวข้อเรียนรู้
aModel การบริการลูกค้าที่ใช้บริหารอวงค์กรในระดับสากล
aวัฒนธรรมบริการ ความหมาย ความสำคัญวิธีการสร้างและกรณีศึกษา
aตัวอย่างกรณีศึกษาวัฒนธธรมบริการในระดับสากล
– Ritz Carlton Hotel – Starbucks
– Mandarin Oriental Hotel – Singapore Airline
– Red Lobster – Disney
– Workshop
aกรณีศึกษา การสร้าง Experience แก่ลูกค้า
– LUX – KidZania
– DHL – Starbucks
– Accra Beach Hotel – Kiwi Experience
– Workshop
aService Leadership
aองค์ประกอบของการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
– Customers – Leadership
– People – Processes
– Culture
aRon Kaufman – UP Lifting Service Culture
aPractice บทฝึกปฏิบัติการจริง
aRecommendation

Reference – RON KAUFMAN 2012 – UPLIFTING SERVICE

03ผลที่ได้รับ

-เข้าใจถึงหลักการในการให้บริการที่เป็นเลิศ
– สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บริการลูกค้าได้จริง

วิทยากร : อาจารย์พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ
บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ปรึกษา :
ด้านวัฒนธรรมบริการ CRM
และการบริการให้เป็นเลิศ ในองค์กรรัฐ
และเอกชน อาทิเช่น SCG PTT LPN
KBANK KRUNGSRI KING POWER
AOT PRUKSA THAILANDPOST เป็นต้น
วิทยากรพิเศษ :
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
ผู้เข้ารับอบรม
• ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ให้บริการลูกค้า