การออกแบบบริการ (Service Design)

การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นการกำหนดรูปแบบการให้บริการขององค์กรว่าควรเป็นไปในลักษณะใด ตั้งแต่บรรยากาศ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยูนิฟอร์ม รูปแบบการแต่งกาย ขั้นตอนการทำงาน เวลาที่ใช้ บุคลิกภาพ ลักษณะคำพูด ของผู้ให้บริการ โดยทั้งหมดจะสอดคล้องกับแบรนด์ หรือภาพลักษณ์ขององค์กร อันจะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงมาตรฐานการบริการตามที่องค์กร กำหนดได้อย่างแท้จริง

เปรียบได้กับการสร้างบ้านที่สวยงาม ตรงตาม Concept ของเจ้าของบ้าน ในการออกแบบบริการ (Service Design) ของที่ปรึกษา ก็เปรียบเสมือนสถาปนิก ที่ช่วยออกแบบรูปแบบการบริการตาม Concept ของธุรกิจที่สอดคล้องกับแบรนด์ที่วางไว้ เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีเอกลักษณ์นั่นเอง

ที่ปรึกษาจะเข้าไปช่วยทำ Workshop ในการออกแบบบริการและจัดทำมาตรฐานการให้บริการ ให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างมีเอกลักษณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ

2. เพื่อสามารถออกแบบ การให้บริการในองค์กรของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ในการออกแบบบริการไปใช้ในการดำเนินงานให้บริการลูกค้าได้จริง

 

ผลที่ได้รับ

1. มีเอกสาร รูปแบบที่ใช้ในการบริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และปฏิบัติใช้ได้จริง

2. มีรูปแบบการบริการลูกค้าที่แปลกใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

3. การส่งมอบบริการลูกค้าจะเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความประทับใจให้แก้ลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-9217921