หลักสูตร ภาวะผู้นำ – leadership

หลักสูตร
Leadership Development Program: Smart Leader, Smart Team
การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

            ในฐานะผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ ความสำเร็จของหน่วยงานนอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในหน่วยงานแล้ว ยังต้องอาศัยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของสมาชิกในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบันได้ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ ระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับ

พฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
  2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม สริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
  3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน สร้างและพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้

รายละเอียดหลักสูตร

เวลาเนื้อหา
09.00 – 10.30 น. 1. ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)
– การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
– แรงบีบคั้นที่ทำให้ต้องปรับบทบาทของผู้นำ
– ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
Break: 10.30 – 10.45 น. Break
10.45 – 12.00 น. 2. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)
– บทบาทของผู้นำยุคใหม่ (Leadership Role)
– การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision)
– การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
– การบริหารจัดการทีมงาน (Organization)
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 – 14.30 น. 3. เข้าใจคน เข้าใจงาน : การบริหารทีมงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่
– เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้น…ของผู้นำยุคใหม่
– Generation @ Work : ต่างคน ต่างใจ จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี
– เมื่อต้องบริหารทีมงานต่าง Generation
14.30-14.45 น. Break
14.45 น. – 16.00 น. 4. เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้นำยุคใหม่ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
– กระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงของผู้นำยุคใหม่
– เทคนิคการฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงาน ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน
– เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานของผู้นำ เพื่อการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานข้ามสายงานต่างๆ ในองค์กร

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน (Team Leader)

  2. ผู้จัดการ

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  1. บรรยาย
  2. Workshop
  3. Case Study
  4. ฝึกปฏิบัติ วิทยากรให้คำแนะนำรายบุคคล

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ