หลักสูตรบริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ – Service Excellence : Service Culture

เมื่อเราเข้าไปซื้อสินค้า เมื่อเราเข้าไปใช้บริการในองค์หนึ่งแล้ว เกิดความประทับใจกับองค์กรนั้น และเมื่อไปในแต่ละสาขาก็เกิดความรู้สึกประทับใจเช่นเดียวกันในทุกสาขาที่ไป

สิ่งที่เกิดขึ้นมรองค์กรลักษณะนี้  แน่นอนว่า ย่อมมิใช่เป็นความบังเอิญ หากแต่เกิดจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน เกิดจากการทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ อย่างตั้งใจจริงกับพนักงานทุกคน

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารงานบริการนำไปใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่ยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางการสร้างวัฒนธรรมบริการให้เกิดขึ้นในองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม
 2. เพื่อนำเอาประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน แผนก ฝ่าย และ องค์กรโดยรวม

 

เนื้อหาหลักสูตร

Part I วัฒนธรรมกับค่านิยม

 • ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรมบริการ
 • ความหมายของวัฒนธรรมกับค่านิยม
 • องค์ประกอบของวัฒนธรรม

Part II วิธีการ

 • วงจรสร้างวัฒนธรรม (DISCS Model)
 • กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม (Define Culture)
 • ระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง (Identify Behavior)
 • สร้างสัญลักษณ์ มาตรฐานบริการ (Symbols)
 • สื่อสาร (Communication)
 • รักษามาตรฐาน (Standardize)

ฯลฯ

เอกสารประกอบการ หนังสือ Service Excellence : Service Culture ท่านละ 1 เล่ม (มูลค่าเล่มละ 159 บาทพร้อมลายเซ็นผู้เขียน)

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921