หลักสูตรออนไลน์ กรอบความคิดแบบเติบโต – Growth mindset

เนื้อหาเวลา
1. Mindset (กรอบความคิด) คืออะไร สำคัญอย่างไร
2. องค์ประกอบของการปรับเปลื่ยน Mindset
3. รู้จักกับ Growth and fixed mindset
4. เปลื่ยน Fixed mindset เป็น Growth Mindset
5. ปัจจัยที่ขวางไม่ให้เกิดกรอบแนวคิด Growth Mindset
6. เทคนิคประยุกค์ใช้ Growth Mindset ในการทำงาน
7. การปลูกฝัง Growth Mindset สู่ตัวบุคคล
8. Growth Mindset กับการพัฒนาตนเองเกี่ยวข้องกันอย่างไร
9. เครื่องมือในการสร้าง Growth Mindset ในองค์กร
10. Growth Mindset Leader and how to coach
11. เทคนิคการรักษา Growth Mindset
12. สิ่งที่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวคิด Growth Mindset
13. สรุป