หลักสูตรออนไลน์ การคิดเชิงบวก – Positive thinking

เนื้อหาเวลา
Section 1 : บทนํา
Section 2 : แนวคิดและความหมายของ Positive thinking

• ความหมายของ Positive thinking
• ลักษณะผู้คิดบวกและลบ
Section 3 : เทคนิคและวิธีการคิดเชิงบวกสู่การปรับตัวในการทํางาน

• วิธีการรับมือกับคนคิดลบ
• ทําไมองค์กรถึงต้องการพนักงานที่คิดเชิงบวก
• ทักษะการเสริมกําลังใจ
• พฤติกรรมทางบวกที่องค์กรต้องการ
• บรรยากาศเชิงบวกและเชิงลบในที่ทํางาน
Section 4 : เคล็ดลับในการก้าวสู่คนคิดบวกอย่างยั่งยืน

• เทคนิค 8 วิธีเริ่มความคิดเชิงบวก
• การรักษาความคิดบวกอย่างยั่งยืน