หลักสูตรออนไลน์ การนํา OKRs ไปใช้ฟื้นฟู ธุรกิจในยุควิกฤติ – Objective Key Results OKRs

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของ OKR ความหมายของ OKR
• วัตถุประสงค์ของการนํา OKR มาบริหารงาน
• แนวทางการพัฒนา OKR
• ปัจจัยความสําเร็จของการนํา OKR ไปใช้ในทางปฏิบัติ
• ความแตกต่างระหว่าง OKR และ KPI
บทที่ 2 กรณีศึกษาองคกรชั้นนําที่ใช้ OKR สําเร็จ
• ตัวอย่าง OKR ในบางฝ่ายงาน
• การวิเคราะห์ OKR ตามตัวอย่างที่เสนอ
• แนวทางการนํา OKR ไปขยายผล
บทที่ 3 ทักษะ CFR เพื่อขับเคลื่อน OKR
• ความหมายของทักษะ CFR
• ความสําคัญของ ทักษะ CFR กับการนํา OKR ไปใช้
• ตัวอย่าง CFR
บทที่ 4 กระบวนการสร้าง OKR และกรณีศึกษาในการฟื้นฟูธุรกิจดวย OKR
• ขั้นตอนการปรับปรุงแผน OKR ในยุควิกฤติ
• ตัวอย่าง OKR ในยุควิกฤติ
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ OKR กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ตัวอย่าง OKR ในการบริหารงานบุคคล
• แนวทางการนํา OKR ไปบริหารงานบุคคล

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979