หลักสูตรออนไลน์ การบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ – Professional After-Sale Service

เนื้อหาเวลา
Section 1 หลักคิดการให้บริการแบบมืออาชีพ
1. เปิดมุมมองผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ
2. ความเข้าใจมุมมองของลูกค้า
Section 2 ทักษะการบริการหลังการขาย
3. การอ่านสไตล์ลูกค้า พร้อม Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าจากภาษากาย
4. บุคลิกภาพ พร้อม Workshop
5. ความรู้ ความสามารถในงาน
6. กระบวนการ/เวลา
7. การแก้ปัญหา พร้อม Workshop
Section 3 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ
8. สร้างจุดแตกต่าง
9. ประเมินผลงาน
Section 4 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ
10. บทสรุปการเรียนรู้
Section 2 ทักษะการบริการหลังการขาย
3. การอ่านสไตล์ลูกค้า พร้อม Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าจากภาษากาย
4. บุคลิกภาพ พร้อม Workshop
5. ความรู้ ความสามารถในงาน
6. กระบวนการ/เวลา
7. การแก้ปัญหา พร้อม Workshop
Section 3 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ
8. สร้างจุดแตกต่าง
9. ประเมินผลงาน
Section 3 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ
10. บทสรุปการเรียนรู้