หลักสูตรออนไลน์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า – Customer Relationship Management

เนื้อหาเวลา
Section 1 หลักการที่สําคัญของ CRM
• ความหมายและแนวคิดของ CRM
• ประโยชน์ของการสร้างสัมพันธกับลูกค้า
• ความท้ายและหลุมดําในการนํา CRM มาใช้ในองค์กร
• องคประกอบของ CRM
Section 2 ความรู้พื้นฐานที่สําคัญของ CRM
• ลูกค้า และประเภทของลูกค้า
• ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
• จุดสัมผัส (Touch Point)
Section 3 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
• กระบวนการทํา CRM
• การคิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• Workshop : กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสําเร็จในการทํา CRM
• สรุป