หลักสูตรออนไลน์ การปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุค New Normal – (AFA) Adaptability / Flexibility / Agility (AFA)

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ (Concept & Theory)
• หลักการและความสําคัญของการปรับตัว
• Growth & Fixed Mindset
บทที่ 2 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

• แนวคิด ทักษะ และทฤษฎีที่สําคัญในการปรับตัว
• Adaptability ความสามารถในการปรับตัว
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นในการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Flexibity)
• Flexibility ความยืดหยุนในการทํางานรวมกับผูอื่น
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา
บทที่ 4 ความคลองตัวในการทํางาน (Agile)
• Agile ความคลองตัวในการทํางาน
  a. ความหมายและการปฏิบัติ
  b. วิธีสร้างและกรณีศึกษา
บทที่ 5 วิธีการและเทคนิคที่สําคัญ (Methodologies & Techniques)
• ทําไมคนถึงไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง
• วิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้น
• เทคนิคการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน