หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับการบริการที่เปนเลิศ – Personality Development for Business Excellence

เนื้อหาเวลา
การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับการบริการที่เป็นเลิศ
Part 2: บุคลิกภาพ สําหรับนักบริการ

• การยืน
• การเดิน
• การนั่ง
• การแสดงออกทางสีหน้า/ การยิ้ม / การสบตา
• การไหว้
• การผายมือ/ การรับ-ส่งของ/ การหยิบของ
• การแต่งกาย
• การโพส
Part 3: Conclusion to ‘Personality Development for Business
Excellence’ [ การพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับการบริการที่เปนเลิศ ]

• Your personality can transform your future. บุคลิกภาพที่ดี สามารถนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้