หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม – Creative Thinking & Innovation Development

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 แนวคิดที่สําคัญสู่ความคิดสร้างสรรค์
• การเปลี่ยนไปสู่ Conceptual Age (creators & empathizers)
• ความสําคัญของการสร้างสรรค์ในองค์กร
• คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
• ความหมายของ Creative Thinking และ Innovation
• นวัตกรรมมาจากใครบ้าง
บทที่ 2 วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
• Models of Innovation Management
• เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคิดสร้างสรรค์
– ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
– รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไร
– ลองมองหาในสาขาวิชาอื่น
– มองหาความคิดเยอะๆ
บทที่ 3 เครื่องมือและเทคนิคสู่การคิดสร้างสรรค์และ พัฒนานวัตกรรมพร้อมกรณีศึกษามากกวา 20 ธุรกิจ
• 6 เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์
– เครื่องมือทดแทน
– เครื่องมือผสม
– เครื่องมือผสานแกน
– เครื่องมือบวกลบ
– เครื่องมือสลับ
– เครื่องมือเลียนแบบ
• คิดสร้างสรรค์ในงานจริง

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979