หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นําขั้นสูง – Super Smart Leader

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 “ทําไมคุณต้องเป็น” Super Smart Leader?

Intended outcomes – นําเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยคําถาม และกิจกรรมที่จะสร้าง “จิตสํานึก”
แห่งการเริ่มต้นพัฒนา “ที่ตนเอง” เป็นสําคัญ มิใช้การไปเพ่งโทษผู้อื่น หรือสภาพแวดล้อม
ก่อนที่จะนําไปสู่การ“เปิดใจ” กับการเรียนรู้ด้วยดีต่อไป
บทที่ 2 “ค้นพบตนเอง” เพื่อมุ่งสู่ Super Smart Mindset

Intended outcomes – กระบวนการ “ทบทวนตนเอง”
เพื่อขจัด Fixed Mindset และเปิดรับหลักคิด Growth Mindset
ด้วยการเชื่อมั่นในจิดแข็ง และตระหนักถึงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน
อันจะเป็นการ “สร้างสมดุล”ในการพัฒนาภาวะผู้นําของตนทุกวันนี้ “คุณเป็นผู้นําแบบใด”
บทที่ 3 คุณคือ “ผู้นําที่ต้องสร้างผู้นํา”

Intended outcomes – เรียนรู้ความหมายของ “การนํา”
ที่มากกว่าการมีตําแหน่งการสั่งงานการทําให้ลูกน้องทํางานสําเร็จ
แต่ความจริงแล้วนั้น การเป็นผู้นําที่แท้จริง คือภารกิจในการ “สร้างผู้นํา”ต่างหาก
บทที่ 4 “การส่งเสริมศักยภาพทีมงาน” แบบ Super Smart Leader

Intended outcomes – ผู้นําต้อง “เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงาน”
และผู้นําก็ต้อง “มั่นใจในภาวะผู้นํา” ของตนเอง ที่มีจิตใจแห่ง “
ความรัก ความเมตตา” ที่จะพัฒนาลูกทีม และพัฒนาการทํางานโดยการสร้าง
“แรงบันดาลใจ” และ “บรรยากาศการทํางานเป็นทีม” อย่างต่อเนื่อง
บทที่ 5 “Super Smart Leader กับการ “สร้าง Super Smart Team”

Intended outcomes – ทําความเข้าใจในแนวคิด และทักษะการ “บริหารทีม”
โดยมีการ “กําหนดเป้าหมาย แผนงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
และการสนับสนุน/ แก้ไขปัญหาให้ทีมงาน” ในฐานะผู้นํามืออาชีพ
บทที่ 6 “สื่อสารอย่างผู้นํา”…นําสู่ความสําเร็จ

Intended outcomes – เรียนรู้เพื่อตระหนักถึงความสําคัญยิ่งของ “ทักษะการสื่อสารอย่างผู้นํา”
เพื่อสามารถทําให้กลไลการสื่อสารภายใน และภายนอกทีม เป็น “ปัจจัยแห่งความสําเร็จ”
ของการเป็นผู้นําในทุกยุคทุกสมัย
บทที่ 7 Super Smart Leader “พร้อมเสมอ” ในทุกสถานการณ์

Intended outcomes – ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก “การปรับตัวอย่างชาญฉลาด และทันท่วงที”
คือสิ่งสําคัญที่ผู้นําทุกคนต้อง “เรียนรู้ และเข้าใจ” ดังนั้น การเรียนรู้ความฉลาดในการปรับตัว (Resilience Quotient) จึงสําคัญ
บทที่ 8 Super Smart Leader “พร้อมเสมอ” ในทุกสถานการณ์

Intended outcomes – เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ “เติมเต็ม” ในเนื้อหาที่ยังมีข้อสงสัย
รวมทั้งกิจกรรมปิดท้ายที่จะ “สร้างพันธะสัญญา” ในการนําสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม