หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ – Emotional Intelligence

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

• อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และความหมายของความฉลาดทางอารมณ์
• ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตและการทำงาน
• คุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง
• องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

บทที่ 2 การรู้จักตัวเอง (Self-awareness)

• รู้จักและเข้าใจตัวเองผ่าน MBTI (Personality Type)
• เจาะลึก MBTI
• ฝึกเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง
บทที่ 3 การบริหารอารมณ์และจัดการความเครียดของตัวเอง (Self-regulation)

• ความหมาย สาเหตุและผลกระทบของความเครียด
• มาวัดความเครียดของคุณกันเถอะ (Stress Test)
• การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Self-control & Stress Management)
• เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก (Positive Thinking)
บทที่ 4 การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Self-motivation)

• เป้าหมายและวิธีกำหนดเป้าหมายในชีวิตทั้ง 6 มิติ (Goal & Goal Setting)
• กรอบความคิดที่จะพาไปให้ถึงเป้าหมาย (Growth Mindset)
• ค้นหาคุณสมบัติดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ (My Beings)
บทที่ 5 การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

• เข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
• ถอดรหัสภาษากาย (Body Language)
• ชมอย่างไรให้พอดีและมีความหมาย (Positive Feedback)
บทที่ 6 ทักษะทางสังคม (Social Skills)

• วิธีทำงานร่วมกับมนุษย์เจ้าปัญหา (Dealing with Difficult People)
• โน้มน้าวใจอย่างไรให้สำเร็จ (Persuasion)
• การทำงานเป็นทีมนั้นดีอย่างไร (Team Collaboration)
• เพิ่มความสุขในการทำงาน (Happiness at Work)