หลักสูตรออนไลน์ การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project (Basic)

เนื้อหาเวลา
แนะนำคอร์สออนไลน์

-แนะนำหลักสตร

บทนำ

– เหตุผลของการวางแผนและบริหารโครงการ

– Ms Project ช่วยท่านได้อย่างไร

– Workshop เพื่อการปฏิบัติ (ให้ผู้เรียน Download)

– ไฟล์แผนงาน Ms Project ประกอบการเรียน

PART 1 Project Planning(การวางแผนโครงการ)

บทที่ 1 การตั้งค่าโปรแกรม Ms Project

บทที่ 2 ปฏิทินโครงการ

บทที่ 3 การสร้าง Work BreakdownStructure (WBS)

บทที่ 4 การสร้างกิจกรรมในโครงการ

บทที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

บทที่ 6 การแสดงสายงานวิกฤต (Critical Path)

บทที่ 7 การดูความเกี่ยวเนื่องและผลกระทบระหว่างงาน

บทที่ 8 การปรับลถระยะเวลาโครงการ

บทที่ 9 การสร้างจุดวัดโครงการ (Mile Stone)

บทที่ 10 การนำเสนอแผน แบบ Time Line

บทที่ 11 การสร้างผังบุคลากรในโครงการ (0BS)

บทที่ 12 การระบุความรับผิดชอบและดูแผนบุคลากร(Team Planner)

บทที่ 13 การระบุต้นทุนโครงการ (Project Budgeted)

บทที่ 14 การแสดงกระแสเงินโครงการ (Project Case Flow)

บทที่ 15 การดูต้นทุนแบบระเอียดด้วยตาราง Task Usage

บทที่ 16 แสดงจุดวัดเป็นร้อยละ(Mile Stone %Progress)
PART 2 Project Controlling(การควบคุมโครงการ)

บทที่ 1 การบันทึกแผนงานฐาน (Base Line)

บทที่ 2 การพิมพ์แผนงาน

บทที่ 3 การพิมพ์แผนงานเรียงลำดับตามเวลา

บทที่ 4 การปรับวิธีคิดความก้าวหน้าแบบ %ปริมาณงาน (Physical%)

บทที่ 5 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่1

บทที่ 6 การประเมินโครงการ

บทที่ 7 การปรับแผนงานในเดือนที่ 2

บทที่ 8 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 2

บทที่ 9 การประเมินโครงการในเดือนที่2

บทที่ 10 การสร้าง Column ปริมาณงาน

บทที่ 11 การสร้าง (oumn แสดงปริมาณงานที่ควรได้ตามแผน

บทที่ 12 การสร้าง Column แสดงปริมาณงานที่ทำได้จริง

บทที่ 13 การสร้าง Column แสดงความแตกต่าง

บทที่ 14 การพิมพ์แผนงานเพื่อเบิกเงิน

บทที่ 15 การระบุความก้าวหน้าเดือนที่ 3

บทที่ 16 การวิคราะห์ครงการด้วย Eamed Value Anatysis (EVA)

บทที่ 17 การสร้าง S-CURVE ที่ Excel

บทที่ 18 การสร้าง S-CURVE รวมกับ Gantt Chart

บทที่ 19 การเลื่อนงานในเดือนสุดท้าย

บทที่ 20 การปิดและสรุปโครงการ