หลักสูตรออนไลน์ การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการขจัดข้อขัดแย้ง – Motivation and Conflict Management

เนื้อหาเวลา
EP.0 บทนำ

EP.1 หลักการและความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ

EP.2 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

EP.3 เทคนิคการสร้าง แรงจูงใจ ในแต่ละสถานการณ์

EP.4 พฤติกรรมที่สร้างความขัดแย้ง

EP.5 พฤติกรรมที่สร้างแรงจูงใจ ลดข้อขัดแย้งความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคล

EP.6 ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล

EP.7 แบบพฤติกรรมในการตอบสนองต่อความขัดแย้ง 5 ประเภท

EP.8 วิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

EP.9 ขั้นตอนการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่าง บุคคล

EP.10 บทสรุป
EP.1 หลักการและความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ
EP.2 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
EP.3 เทคนิคการสร้าง แรงจูงใจ ในแต่ละสถานการณ์
EP.4 พฤติกรรมที่สร้างความขัดแย้ง
EP.5 พฤติกรรมที่สร้างแรงจูงใจ ลดข้อขัดแย้งความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคล
EP.6 ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
EP.7 แบบพฤติกรรมในการตอบสนองต่อความขัดแย้ง 5 ประเภท
EP.8 วิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
EP.9 ขั้นตอนการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่าง บุคคล
EP.10 บทสรุป