หลักสูตรออนไลน์ การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Communication

เนื้อหาเวลา
Section 1 : หลักการและองค์ประกอบ
• บทนํา
• ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร
• องค์ประกอบและประเภทของการสื่อสาร
Section 2 : กระบวนการสื่อสาร
• กระบวนการสื่อสาร
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
• คุณลักษณะของผู้ประสบความสําเร็จในการสื่อสาร และอุปสรรค์ และข้อควรระวังในการสื่อสาร
Section 3 : เทคนิคการสื่อสาร
• เทคนิคการใช้น้ําเสียงในการสื่อสาร
• การสื่อสารเพื่อสร้างความสุข
• แนวคิดและอุปสรรค์ของการสื่อสารในองค์กร
• ทําให้การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ
• การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงในองค์กร
• การสื่อสารในยุคดิจิทัล
• การสื่อสารออนไลน์