หลักสูตรออนไลน์ การเสริมสร้างศักยภาพในตนเองด้วย กรอบความคิดแบบเติบโต – Building your Success with Growth Mindset

เนื้อหาเวลา
1 กรอบความคิด (Mindset)คืออะไร ?
2 ตัวอย่างFixed & Growth Mindset
3 ความสำคัญ และความแตกต่างของ Mindset
4 การตระหนักรู้สัญญาณ Fixed Mindset
5 พื้นที่การเรียนรู้สู่การมี Growth Mindset
6.1 กระบวนการสร้าง Growth Mindset
6.2 กระบวนการสร้างGrowth Mindset
7 ทบทวนบทเรียน