หลักสูตรออนไลน์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ – Problem Solving & Decision Making

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 2 7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไข และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
บทที่ 3 การเปิดรับและการกำหนดประเด็นปัญหา
บทที่ 4 การตระหนักในความเร่งด่วนและสำคัญของปัญหา(Sense of Urgency)
บทที่ 5 การคิดเชิงระบบ(System Thinking) กับการรับฟังปญหา
บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการหาสาเหตุของปัญหา
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการหาสาเหตุของปัญหา
บทที่ 8 การตัดสินใจตามการประเมิน
บทที่ 9 การแก้ไขและติดตามผลความสำเร็จในการปฏิบัติ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979