หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงาน – Performance Coaching

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความหมายและประโยชน์
บทที่ 2 บทบาทการโค้ช
บทที่ 3 รูปแบบการโค้ชแบบ GROW
บทที่ 4 การโค้ชโดยอาศัย Competency Model
บทที่ 5 กระบวนการโค้ช Coaching Process

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979