หลักสูตรออนไลน์ การใช้ภาษาจีนในที่ทำงาน – Chinese For Office Workers

เนื้อหาเวลา
Section 1 : ประโยคพื้นฐานทั่วไป

• การทักทายทั่วไป
• การแนะนําตัวในที่ทํางาน
• การขอบคุณ
• การขอโทษ
• การนับเลข 1-100
• การบอกเวลา
Section 2 : การนัดหมาย
• การนัดการประชุม
• การตอบรับทางโทรศัพท์
Section 3 : การให้กําลังใจเพื่อนร่วมงาน

• ประโยคให้กําลังใจ
• กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่
Section 4 : เกร็ดความรู้

• ข้อควรรู้สําหรับการทํางานวันแรกในบริษัทจีน
Section 5 : เทคนิค / วิธีการ

• เทคนิคการพูดภาษาจีนให้เป็นอย่างรวดเร็ว
• บทสนทนาที่มักใช้ในที่ทํางาน (1)
• บทสนทนาที่มักใช้ในที่ทํางาน (2)
• บทสนทนาที่มักใช้ในที่ทํางาน (3)