หลักสูตรออนไลน์ การให้ฟีดแบ็กเพื่อเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน – Feedback For Performance Progression

เนื้อหาเวลา
Intro: แนะนำหลักสูตร

Introduction: Feedback & Performance

EP1: What is feedback?

EP2: Feedback & Performance
Lesson 1: Feedback Effectiveness Analysis

EP3: Problem และ Challenges ในการให้ Feedback (Worksheet: กิจกรรมระบุ Challenges)

EP4: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ Feedback

EP5: องค์ประกอบของ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ

EP6: หลุมพรางในการให้ Feedback
Lesson 2: Mindset For Feedback

EP7: Mindset เพิ่อให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ
Lesson 3: Feedback in Action

EP8: วงจรการให้ Feedback

EP9: ความหมายของ “พฤติกรรม” (Worksheet: กิจกรรมระบุ Behavior)
Lesson 4: Feedback Process

การสังเกตพฤติกรรม (Observation)

EP10: การลำดับความสำคัญของพฤติกรรมที่จะให้

Feedback ด้วยเครื่องมือ Action-Impact Matrix (Worksheet: กิจกรรมเลือกพฤติกรรม Feedback)

EP11: การเก็บข้อเท็จจริงด้วยเครื่องมือ FactChain (Worksheet: กิจกรรมรวบรวม FactChain)

EP12: การเตรียมพร้อมก่อนนัดหมาย (Template: Self-Preparing Checklist) การพูดคุย (Conversation)

EP13: ความสำคัญของการพูดคุย

EP14: ประเภทของ Feedback

EP15: โครงสร้างบทสนทนาของการให้ Feedback แบบ Development และ Positive (Worksheet: Feedback Dialogue)

EP16: โครงสร้างบทสนทนาของการให้ Feedforward (Worksheet: Feedforward Dialogue)

EP17: Feedback Tips เพื่อความเข้าใจคู่สนทนา (Head & Heart)การติดตาม (Follow-up)

EP18: แนวทางการติดตามผล Fee dback
Bonus Track

EP19: Continuous Feedback