หลักสูตรออนไลน์ ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในองค์กร – Employee Engagement and Sense of Ownership

เนื้อหาเวลา
Section 1 : แนวคิดด้านความผูกพันและการมีส่วนร่วม

• บทนํา
• ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองจากการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ
• ความผูกพันของพนักงาน
• แนวคิดการสร้างความผูกพันในองค์กร
Section 2 : แนวทางการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม

• การเพิ่มเงินจะเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้หรือไม่
• ความรับผิดชอบ VS ความเป็นเจ้าของ
• Sense of Ownership
• แนวทางการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ (ระดับองค์กร)
• 6 ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของ
Section 3 : เทคนิคที่สําคัญ

• เทคนิคการสร้าง ownership
• อุปสรรคของการสร้างการเป็นเจ้าของ
• Sustaining an Ownership
Section 4 : กรณีศึกษาและบทสรุป

• กรณีศึกษาองค์กรชั้นนําในการสร้าง Employee engagement and sense of ownership
• สรุปเนื้อหา