หลักสูตรออนไลน์ ความสุขในที่ทํางาน- Happy Workplace

เนื้อหาเวลา
Section 1 : หลักการและองค์ประกอบ
• บทนํา
Section 2 : แนวคิดและหลักการด้านความสุขในที่ทํางาน

• ความสําคัญของ องค์กรแห่งความสุข
• ความเครียดในที่ทํางาน
• การจัดการอารมณ์เครียด
• กรอบของสุขภาวะในที่ทํางาน (WHO : Healthy Workplace Framework)
Section 3 : การสร้างความสุขในที่ทํางาน

• Key healthy workplace
• Mental health in the workplace
• แบบความสุข 8 ประการ (Happy 8)
• จะเริ่มทํา Happy Workplace อย่างไร
• ระบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข
• การจัดการความสุขแบบ เป็นอยูคือ
• การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขตามแนวคิดของ HeHa
• ขั้นตอนการพัฒนาองค์กรแหงความสุข
• ธรรมะสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
• สรุป