หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง – Smart Leadership

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 โลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)
บทที่ 2 ผู้นำต้องเข้าใจความหมายของ “การเรียนรู้” (The Meaning of Learning)
บทที่ 3 ผู้นำที่แท้ต้อง “นำตนเอง” ได้จริง (Self-Development for Leader)
บทที่ 4 VUCA ความเป็นไปของโลกที่ผู้นำต้องเท่าทัน (VUCA World Awareness)
บทที่ 5 เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership Style)
บทที่ 6 คุณลักษณะของผู้นำในยุคดิจิทัล (The Attribute of Digital Leader)
บทที่ 7 ทุกวันนี้คุณเป็นผู้นำที่ทันสมัยหรือไม่? (Are You a Trendy Leader?)
บทที่ 8 ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้นำ (Digital Literacy for Leader)
บทที่ 9 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้นำ (Critical Thinking for Leader)
บทที่ 10 ความฉลาดทางการยืดหยุ่น = จำเป็น (Resilience Quotient is Needed)
บทที่ 11 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Powerful Communication)
บทที่ 12 วิถีชีวิตมาตรฐานใหม่ในโลกปัจจุบัน (Handle All New Normal in theWorld)
บทที่ 13 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับภาวะผู้นำ (Leadership Sharing)
บทที่ 14 ออกแบบแผนที่การปรับเปลี่ยนตนเอง(Self-Transformation Roadmap Design)
บทที่ 15 โลกเปลี่ยนแปลง…คุณดีพอที่จะนำการเปลี่ยนแปลง (Potential in You)