หลักสูตรออนไลน์ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สู่การปฏิบัติ – PDPA in Action

เนื้อหาเวลา
Section 1 : บทนํา

• บทนํา
Section 2 ความรู้พื้นฐาน PDPA

• ประเทศไทยออกกฎหมายนี้เพื่ออะไร

• .ข้อมูลส่วนบุคคล กับความเป็นส่วนตัว ต่างกันอย่างไร

• เรื่องพื้นฐานก่อนทำความเข้าใจกับ PDPA มีอะไรบ้าง

• ใครบ้างที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องทำ PDPA

• .อะไรคือข้อมูลส่วนบุคคล อะไรไม่ใช่

• อะไรคือข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) แล้วทำไม ต้องอ่อนไหวด้วย
Section 3 PDPA สู่การปฏิบัติ

• ผู้ควบคุมข้อมูล กับผู้ประมวลผลต่างกันอย่างไร

• ฐานการประมวลผล 7 ข้อมีอะไรบ้าง และเลือกใช้อย่างไร

• ฐานการยินยอมต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง

• การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นต้องทำอย่างไร

• อะไรคือ สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลบ้าง

• เมื่อต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกต้องทำ

• การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศต้องทำอย่างไร
Section 4 การบริหาร PDPA ในองค์กร

• องค์กรใดบ้างที่ต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และมีหน้าที่อะไร

• เนื้อหาของนโยบายการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีอะไรบ้าง

• ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลต้องทำอย่างไร

• เราจะต้องบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

• โทษทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง มีอะไรบ้าง

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ ก่อนที่กฎหมายนี้ประกาศใช้จะต้องทำอย่างไร

• เอกสารอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่

• แผนปฏิบัติ (Action Plan) ที่ต้องไปทำกันต่อ ต้องทำอะไรบ้าง