หลักสูตรออนไลน์ ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาาร ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาเวลา
Section 1 : บทนํา

1. แนะนําคอร์สเรียน
Section 2 : พินอินคือสิ่งแรกที่ต้องรู้

2.1 พินอินคืออะไร สําคัญยังไง

2.2 พยัญชนะ 23 ตัวในพินอิน

2.3 สระและการออกเสียงสระ

2.4 การผันเสียงวรรณยุกต์ของภาษาจีน

2.5 เทคนิดการสะกดและผสมคํา
Section 3 : การแนะนําตัวและการใช้ในชีวิตประจําวัน

3.1 เทคนิคการเรียงประโยคง่ายๆใช้ได้ทุกสถานการณ์

3.2 คําศัพท์ในการแนะนําตัว

3.3 ประโยคภาษาจีนในการเดินทาง

3.4 ตัวเลขและการนับเลขภาษาจีน

3.5 ประโยคคําถามภาษาจีนที่ใช้บ่อย
Section 4 : ภาษาจีนน่ารู้ในชีวิตประจําวัน

4.1 การต่อรองราคา

4.2 คําตอบรับหรือปฏิเสธจําได้ใน 2 วินาที

4.3 คําศัพท์เมนูอาหารจีน

4.4 ประโยคเอาตัวรอดภาษาจีน

4.5 เกร็ดน่ารู้ก่อนไปเมืองจีน
Section 5 : สนามบิน,แท็กซี่และรถไฟใต้ดิน

5.1 คําศัพทที่ใช้บ่อยในสนามบิน

5.2 ประโยคภาษาจีนควรรู้ในสนามบิน

5.3 คําศัพท์ที่ต้องใช้ในรถแท็กซี่

5.4 ประโยคน่ารู้ใชในรถแท็กซี่

5.5 คําศัพท์ที่ใช้บ่อยในรถไฟใต้ดิน
Section 6 : สรุปคอร์สเรียน